atelier del pittore Giuseppe Sacheri

1863-1950

(Pianfei - CN - Italy)


Autrice: Paola Grossi Gondi